<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-Ügyvezetői tisztség betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-Ügyvezetői tisztség betöltésére

2020-10-22 09:39:54

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-Ügyvezetői tisztség betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Derecske Város Önkormányzata (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.) nyilvános pályázatot hirdet a 100 %-os (egyszemélyes) tulajdonában lévő

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ügyvezetői tisztségének 

munkaviszony keretében történő betöltésére.

 

1. A pályázat kiírója:

Derecske Város Önkormányzata 

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

 

2. Munkáltató:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft. vagy Társaság)

A kinevezési jogkör gyakorlója: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik az ügyvezető munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, munkabérének, más személyi juttatásainak megállapításával és módosításával, munkájának értékelésével, továbbá jogszabály által meghatározott valamennyi döntés.

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere.

 

3. A munkaviszony időtartama, a munkavégzés helye:

Határozott idejű, amely 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart azzal, hogy azt a felek közös megegyezéssel további 4 évre, azaz 2025. december 31. napjáig meghosszabbíthatják.

 

A munkavégzés helye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90. (a Társaság székhelye).

 

4. Az ügyvezető jogállása:

Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el teljes munkaidőben. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezési az irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni. 

 

5. Bérezés és egyéb juttatás:

A vezető tisztségviselő alapbérét Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg. A javadalmazás és egyéb juttatások esetében a Képviselő-testület által elfogadott, a Társaságra vonatkozó Javadalmazási Szabályzatban foglaltak az irányadók.

 

6. A Társaság feladatai:

Derecske Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező vagyontárgyak üzemeltetése, városüzemeltetési feladatok ellátása (sportcsarnok és sporttelep üzemeltetése; intézményi karbantartás, munkairányítás; csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése; parkfenntartás, köztisztaság; bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése; Derecske vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhelyek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok), önkormányzati közszolgáltatások (különösen települési folyékony hulladékkezelés, piacüzemeltetés, állategészségügyi feladatok, közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetése, karbantartása, közétkeztetés /gyermek-, diák-, szociális étkeztetés/, közfoglalkoztatás-szervezéshez kapcsolódó feladatok), Derecskei Hírek havilap kiadása.

 

7. Az ügyvezető feladatai:

A Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása különösen:

- a Társaság eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;

- a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében;

- a Társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;

- a Képviselő-testület által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása;

- a Társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása;

- teljes szakmai felkészültségével, tapasztalatával a Társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, továbbá köteles minden tőle elvárhatót megtenni a Társaság műszaki-gazdasági érdekeinek megvalósulása érdekében;

- a Képviselő-testülettel szembeni elkötelezettség, együttműködés és kapcsolattartás;

- saját vezetői és szakmai ismereteinek fejlesztése;

- kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel;

- mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a Kft. belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezető számára előír.

 

8. Pályázati feltételek:

a) büntetlen előélet,

b) cselekvőképesség,

c) felsőfokú műszaki és/vagy felsőfokú gazdasági iskolai végzettség, 

d) legalább 3 éves, műszaki vagy gazdasági területen megszerzett gyakorlat,

e) középfokú idegennyelv ismeret (angol vagy német).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

a) vezetői tapasztalat,

b) közgazdász végzettség megléte,

c) településüzemeltetés területén szerzett gyakorlat.

 

9. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a) a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz;

b) iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata;

c) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

d) szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok (korábbi munkahely igazolása eredetben/vagy egyéb dokumentum másolata);

e) a Társaság működtetésére vonatkozó szakmai program, szakmai elképzelések és vezetési koncepció;

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (1. számú melléklet);

g) nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § szerinti összeférhetetlenségről (2. számú melléklet);

h) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz (3. számú melléklet);

i) nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdés szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul (4. számú melléklet);

j) nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az azt véleményező bizottság, valamint a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja (5. számú melléklet).

 

10. A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 23.

 

11. A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatot Derecske Város Önkormányzata Polgármesterének címezve, postai úton (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) vagy személyesen a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban (4130 Derecske, Köztársaság út 87. „A” épület, emelet 1. számú irodahelyiség) lehet benyújtani zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Ügyvezetői pályázat”.

 

Postázási vagy egyéb, a pályázaton kívüli okból eredő késedelem kockázatát a pályázó viseli.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere nyújt, személyesen ügyfélfogadási időben vagy az (54) 410-078 telefonszámon.

 

12. A pályázatok elbírálásának módja, rendje és határideje:

A benyújtott pályázatokat formai szempontból a Képviselő-testület által megbízott bizottság vizsgálja, illetőleg véleményezi. A Képviselő-testület a benyújtott pályázatokat a 2020. november 26-án tartandó ülésén bírálja el, amelyen a pályázó köteles részt venni.

A pályázatot kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot érvénytelenné nyilvánítsa.

 

13. A pályázati felhívás közzétételének helye:

Derecske Város honlapja, www.derecske.hu 2020. október 22.

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája 2020. október 22.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság honlapja, www.devag.hu

 

 

 

Derecske, 2020. október 21.

                                                                                                Bordán Szabolcs

                                                                                   Derecske Város Önkormányzatának

                                                                                                 Polgármestere

 

Letölthető dokumentumok:

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Megosztás közösségi oldalakon