<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Pályázati felhívás (5940/3 hrsz. zártkerti ingatlan egy részének haszonbérbe adására)

Pályázati felhívás (5940/3 hrsz. zártkerti ingatlan egy részének haszonbérbe adására)

2021-04-06 09:54:38

Pályázati felhívás (5940/3 hrsz. zártkerti ingatlan egy részének haszonbérbe adására)

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a derecskei 5940/3 helyrajzi számú a valóságban a Derecske, Konyári út mellett lévő zártkerti ingatlan egy részének haszonbérbe adására

 

Derecske Város Önkormányzata a 186/2021. (III.25.) Polgármesteri határozat alapján nyilvános pályázatot hirdet a Derecske Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő derecskei 5940/3 helyrajzi számú, a valóságban a Derecske, Konyári út mellett található zártkerti ingatlan egy részének haszonbérbe adására.

 

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

 

Derecske Város Önkormányzata

4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám

 

2. A pályázati eljárás formája: nyilvános pályázati eljárás.

 

3. A pályázat tárgya:

 

Derecske Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő derecskei 5940/3 helyrajzi számú, „szántó és árok”művelési ágú, 7155 négyzetméter nagyságú, 20 AK értékű, a valóságban a Derecske, Konyári út mellett lévő zártkerti ingatlan egy részének haszonbérbe adása. 

 

Az ingatlanon helyezkedik el a Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) távközlési szolgáltató által épített és üzemeltetett mobil, cellás rádiótelefon hálózathoz szükséges bázisállomás. Az állomás az ingatlan területéből 250,0 négyzetméter nagyságú részt foglal el. 

 

A jelen Pályázati Felhívásban meghirdetett, haszonbérbe adni kívánt területrész nagysága: 2200 négyzetméter.

 

Tekintettel arra, hogy az ingatlan megjelölése „szántó és árok”, az ingatlan bérbe adásánál alkalmazni kell a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) ide vonatkozó szabályait, mely szerint a nyertes Pályázóval, (Haszonbérlővel) megkötött haszonbérleti szerződést Derecske Város Jegyzőjének a szerződése kifüggesztése végett meg kell küldeni. 

 

Derecske Város Önkormányzata a nyertes pályázó számára a zártkerti ingatlan használatát át kívánja adni.

 

A nyertes pályázó a haszonbérleti szerződés megkötését követően jogosult az ingatlan  hasznosítására.

 

A nyertes pályázó köteles a haszonbérlet során az ingatlant rendes gazda módjára művelni, annak folyamatos rendben tartásáról gondoskodni. 

 

4. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

 

A legmagasabb összegű éves bruttó haszonbér összegére megtett ajánlat.

 

5. A haszonbérlet időtartama, a szerződés megkötésének feltételei:

 

A haszonbérleti szerződés a nyertes pályázóval 5 éves határozott időre – 2021. május hó 01. napjától 2026. április 30. napjáig – kerül megkötésre. 

A haszonbérleti szerződés a határozott időtartam lejártával megszűnik, illetőleg a szerződéses kötelezettségek megszegése esetén azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak van helye.

A haszonbérleti szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

 

6. A pályázaton való részvétel feltételei:

 

 • A pályázaton az vehet részt, aki a pályázat benyújtási határidejéig Derecske Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738118-15372985 számú költségvetési számlájára 10.000 Ft., azaz Tízezer forint összegű pályázati biztosítékot befizet, és az erről szóló bizonylatot pályázati ajánlatához csatolja. (A közlemény rovatban a „Pályázati biztosíték” szövegrészt, illetve a „5940/3 helyrajzi számú ingatlan haszonbérlete” jeligét kérjük feltüntetni.)
 • Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha az ajánlattevő pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárta előtt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerülő más okból meghiúsult. 
 • A pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén a pályázók részére, illetve – a pályázatok elbírálását követően – a nem nyertes pályázó részére a pályázat kiírója 8 munkanapon belül fizeti vissza a pályázati biztosítékot. A letét idejére kamat nem igényelhető, a kiíró a visszautalt bánatpénz után kamatot nem fizet.
 • A nyertes pályázó részére a szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon belül a pályázati biztosíték visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető, a kiíró a visszautalt pályázati biztosíték után kamatot nem fizet. 
 • A haszonbérleti szerződés megkötésére a döntés meghozataláról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor a nyertes pályázóval.
 • A pályázót a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 45 napig a Ptk.-ban meghatározott ajánlati kötöttség terheli. 
 • Amennyiben a szerződés megkötése a pályázónak felróható vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, a pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti, a pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg. 

 

7. A pályázati ajánlat kidolgozásának feltételei, a benyújtandó dokumentumok:

 

A pályázati ajánlatnak az alábbi sorrendben a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

 

7.1. Borítólap:

„Pályázat a derecskei 5940/3 helyrajzi számú zártkerti ingatlan egy részének haszonbérbe adására”szövegrész.

 

7.2. A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti Felolvasó Lap.  

A Felolvasó Lapon a pályázó adatain túl meg kell jelölni a pályázó éves haszonbér összegére vonatkozó ajánlatát. 

 

A pályázat kiírója az éves haszonbér minimális összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Bruttó 22.500 Ft/év.

 

A nyertes pályázónak az éves haszonbér összegét az alábbiak szerint kell megfizetnie:

- 2021. évben az éves haszonbér időarányos összegét november 30. napjáig,

- 2022. évtől az éves haszonbér összegéből 20 %-ot március 31. napjáig, az éves haszonbér összegéből fennmaradó 80 %-ot november 30. napjáig kell megfizetni.

 

7.3. A pályázó alábbiakra vonatkozó, a Pályázati Felhívás 2. számú melléklete szerinti Nyilatkozatot:

 • a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el, különös tekintettel a szerződéskötés vállalásának követelményeire,
 • a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul,
 • az önkormányzattal szemben lejárt esedékességű köztartozása vagy egyéb tartozása nincs,
 • a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 45 napig az ajánlati kötöttséget vállalja,
 • az ingatlant megtekintette, annak állapotát megismerte, és ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg,
 • jogi személy esetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely minőségét a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja.

 

7.4. A pályázó adataival kapcsolatos dokumentumok:

 • ha a pályázó jogi személy, a pályázó 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatának másolatát, vagy ha azzal még nem rendelkezhet, a cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, 
 • egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolványának másolatát,
 • nem lehet pályázó, aki

· végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, 

· tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették.

 

7.5. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylat másolatát.

 

8. Az ingatlan megtekintésére biztosított időpont:

 

2021. április 12. (hétfő) 10:00 óra.

 

9. A pályázat benyújtásának határideje:

 

2021. április hó 26. napján (hétfő) 16.00 óráig.

 

10. A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázati ajánlatot 1 példányban, zárt borítékban a fenti határidőig kell benyújtani a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám) „A” épület előterében elhelyezett ládába, vagy postai úton megküldeni.

 

A borítékon kizárólag a következő szövegrészt kérjük feltüntetni:

 

„Pályázat a derecskei 5940/3 helyrajzi számú zártkerti ingatlan egy részének haszonbérletére”

 

A pályázat postai úton való megküldése esetén az ajánlat Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalba történő beérkezésének időpontja az irányadó. 

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

 

11. Érvénytelenségi okok:

 

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyet nem a Pályázati Felhívásban meghatározott, vagy nem az ott megjelölt helyen, időben és formában nyújtottak be,
 • amelyhez a pályázó nem csatolta a pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást,
 • ha a pályázót a pályázati eljárásból ki kell zárni,
 • ha a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek, feltételeknek.

 

A pályázat kiírója a pályázati eljárásból kizárja azt a pályázót, aki:

 • a Pályázati Felhívásban szereplő kizáró okok ellenére nyújtotta be pályázatát,
 • részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

 

A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására nincs lehetőség!

 

12. A pályázatok elbírálása:

 

A pályázatok elbírálásáról Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, míg a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet fennállása esetén Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere dönt a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül. A pályázók az eljárás eredményéről a döntést követő haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül írásban értesülnek.

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja!

 

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán előzetes megbeszélés alapján, vagy a 06 (54) 410-078 központi telefonszámon.

 

D e r e c s k e, 2021. április 06.

 

                                                                                              Derecske Város Önkormányzata

 

Letölthető dokumentumok:

1. számú melléklet

2. számú melléklet
Megosztás közösségi oldalakon