Kezdőlap >> Hivatal >> e-Ügyintézés >>  Tájékoztatás helyi iparűzési adó bevallási nyomtatványok visszavonásával és az adóbevallások benyújtásával kapcsolatban

Tájékoztatás helyi iparűzési adó bevallási nyomtatványok visszavonásával és az adóbevallások benyújtásával kapcsolatban

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

J E G Y Z Ő J É T Ő L

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Tel.: 54/410-078; Fax: 54/548-089

Email: titkarsag@derecske.hu

 

TÁJÉKOZTATÁS

Helyi iparűzési adó bevallási nyomtatványok visszavonásával és 

az adóbevallások benyújtásával kapcsolatban

 

Tisztelt Adózók!

 

1. Helyi iparűzési adó bevallási nyomtatványok visszavonása

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: törvény) rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021. január 1-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.

 

2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat javításokat és önellenőrzéseket 2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat.

 

Így a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/  lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők.

 

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. A nyomtatványok 2021. januárjától lesznek elérhetők honlapunkon / www.derecske.hu  /.

 

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történikés az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

 

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Derecske Város Önkormányzatának az iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni. /Derecske Város Önkormányzata Helyi iparűzési adó beszedési számlája: 11738118-15372985-03540000/

 

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatóak.

 

2. Helyi iparűzési adóbevallások benyújtása 2021. január 1-től

 

A törvény több pontban érinti a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának szabályait.

 

2021. január 1-jétől csak az állami adóhatóságnál (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) lehet benyújtani a majd esedékes és megelőző években esedékessé vált helyi iparűzési adóbevallásokat javításokat és önellenőrzéseket. 


A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) módosulása alapján az adóalanyok a jövőben nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.

 

A nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu / lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők.

 

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

 

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Derecske Város Önkormányzata iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni. 

Derecske Város Önkormányzata Helyi iparűzési adó beszedési számla 11738118-15372985-03540000.

 

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. 

 

Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

A nyomtatványok 2021. januárjától lesznek elérhetők honlapunkon (www.derecske.hu).

 

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesz benyújthatók.

 

Fontos változás, hogy a helyi iparűzési adóbevallás nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet majd fellelni. https://kormany.hu/penzugyminiszterium

 

Abban nem történt változás, hogy az állami adó- és vámhatóság naponta, elektronikus úton megküldi az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 1. melléklet 1. pontja szerinti (ide nem értve az adózó állami adóhatóság előtti képviseletére vonatkozó adatokat), az Art. 1. melléklet 17. pontja, 18. pontja, 20-21. pontja alapján az állami adó- és vámhatósághoz - az önkormányzati adóhatósághoz teljesített korábbi adatszolgáltatást követően - érkezett adatokat és az Art. 1. melléklet 29. pontja alapján bejelentett adatokat az Art. 1. melléklet 17. pontja szerinti adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság, valamint azon telephelyei szerinti önkormányzati adóhatóságok részére, amely telephelyeket az adózó az állami adó- és vámhatósághoz bejelentette.

 

Az adatszolgáltatásban szereplő adózó a bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségét a székhelye szerinti és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

 

Az adózónak a Htv. 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről (pl.: a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó tételes adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára), valamint képviselőjéről az önkormányzati adóhatóságnak bejelentést tehet.

 

Ugyanígy, ha a bejelentkezéssel, változásbejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály alapján az adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor e bejelentés megtételére az adózót a székhelye és a telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja.

 

Ezen bejelentéseket változatlanul az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  lehet megtenni.

 

Htv. 42/D. § (1) Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adóbevallás) kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.


(2) Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó adóbevallást - az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően, a befogadó nyugta kiadása mellett - az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul továbbítja. Az állami adóhatóság bevalláskitöltésre szolgáló számítógépes rendszere a számszaki hibára, ellentmondásra automatikusan felhívja az adóalany figyelmét és tájékoztatja arról, hogy az adóbevallást az önkormányzati adóhatóság részére csak a hiba adózó általi kijavítását követően továbbítja.


(3) A számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó vagy a (2) bekezdés szerint javított adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál határidőben teljesítettnek kell tekinteni, feltéve, hogy azt az állami adóhatósághoz határidőben benyújtották.

(4) Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adóról szóló bevallását az (1) bekezdéstől eltérően papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti.

 

Derecske, 2020. december 18.

 

 

Varsányiné dr. Antal Erzsébet

jegyző

 

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés