Kezdőlap >> Önkormányzat >>  Nemzetiségi Önkormányzat

Nemzetiségi Önkormányzat

Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat


I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I.1.1. Elérhetőségi adatok

Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Telefon: 54/410-078

Fax: 54/548-089

E-mail: titkarsag@derecske.hu

Elnök: Milák Lajos

Tag(ok): Jónás József

               Horváth Irén

 

I.1.2. A szervezeti struktúra 

Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Elnök: Milák Lajos

Elnökhelyettes: Jónás József

Képviselő: Horváth Irén

 

I.1.3. A szervezet feladatai

A Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata valamint a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján:

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata:

- a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,

- a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,

- a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,

- a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,

- a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,

- a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,

- a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,

- közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,

- a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

A helyi nemzetiségi önkormányzat – a rendelkezésére álló források keretei között – önként vállalt közfeladata különösen

a) nemzetiségi intézmény alapítása,

b) kitüntetés alapítása, odaítélése feltételeinek és szabályainak meghatározása,

c) nemzetiségi pályázat kiírása, ösztöndíj alapítása.

A helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatot láthat el különösen a nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben, a helyi írott és elektronikus sajtó, a hagyományápolás és közművelődés, a társadalmi felzárkózás, a szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és településrendezési feladatok körében.

 

I.1.4. A szerv vezetői

Milák Lajos elnök

Tel: 54/410 – 078

e-mail: titkarsag@derecske.hu

Fax: 54/548-089

 

Jónás József elnökhelyettes

Tel: 54/410 – 078

e-mail: titkarsag@derecske.hu

Fax: 54/548-089

 

I.1.5. A képviselő-testület tagjai

A Képviselő-testület tagjainak száma 3 fő.

Elnök:

Milák Lajos Tel: 54/410 – 078

e-mail: titkarsag@derecske.hu Fax: 54/548-089

Képviselő(k):

Jónás József Tel.: 54/410-078

e-mail: titkarsag@derecske.hu Fax: 54/548-089

Horváth Irén Tel.: 54/410-078

e-mail: titkarsag@derecske.hu Fax: 54/548-089

 

I.2. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek 

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal

Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.

Postacím: 4002 Debrecen, Pf.: 83

Telefon: (52) 504 – 100

Fax: (52) 504 – 105

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar

E-mail: hivatal@hbmkh.hu

 

Rácz Róbert

Kormánymegbízott

Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54. I. emelet 101.

Telefon: 52/504-102

E-mail: hivatal@hajdu.gov.hu

 

dr. Árokné dr. Toma Krisztina

Főigazgató

Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54. I. emelet 102.

Telefon: 52/504-136

 

 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét a szervre vonatkozó alábbi alapvető jogszabályok, valamint a szerv szervezeti és működési szabályzata határozza meg:

- Magyarország Alaptörvénye

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.376083

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139819.385013

- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. § a.) pontja alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörében, minősített többséggel határozza meg törvényes működésének feltételeit, így szervezete és működése részletes szabályait az alakuló ülést követő három hónapon belül fogadja el, továbbá módosítja azt a szükségessé válást követő harminc napon belül.

- A Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatát a 23/2020. (IX. 24.) RNÖ számú határozatával hagyta jóvá.

Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

 

II.2. Döntéshozatal, jegyzőkönyvek

II.2.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testületének Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a testületi szerv döntései előkészítésének a rendje:

 

Döntéshozatal szabályai

1./ A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza. Az elnök név szerinti szavazást rendel el a jelenlévő képviselők több mint a felének kezdeményezésére. 

Zárt ülésen tárgyalt ügyekben titkos szavazás is tartható, a jelen lévő képviselők több mint a felének kezdeményezésére. 

 

2./ A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel (2 fő egybehangzó szavazata) dönt

a) szervezete és működése részletes szabályairól, 

b) a nemzetiségi önkormányzat elnevezéséről, jelképeiről, az általa képviselt nemzetiség ünnepeiről,

c) vagyonleltárát, törzsvagyona körét és a tulajdonát képező vagyon használatának szabályairól,

d) a használatába adott, tulajdonba vagy vagyonkezelésbe vett, egyéb módon rendelkezésére bocsátott állami vagy önkormányzati vagyon kezelésére, használatára, működtetésére vonatkozó szabályokról, továbbá e körben megköti a szükséges megállapodásokat,

e) gazdálkodó és más szervezet alapítását vagy az ezekben való részvételről,

f) önkormányzati társulás létrehozásáról vagy társuláshoz való csatlakozásról,

g) feladat- és hatáskör átvételéről más önkormányzattól.

 

A testület döntése

 

1./ A képviselő-testület döntéseit határozat formájában hozza.

 

2./ A határozatokat naptári évenként 1-gyel kezdődően, folyamatos sorszámmal az évszám és a képviselő-testületi ülés időpontjának, majd a nemzetiségi önkormányzat rövidített nevének feltüntetésével kell jelölni.

 

3./ Az Önkormányzat határozatait helyben szokásos módon a www.derecske.hu honlapon kell kihirdetni. A kihirdetésről a Jegyző gondoskodik.

 

Közmeghallgatás

1./ A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart. A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül.

A közmeghallgatás a képviselő-testület olyan ülése, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi nemzetiségi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallagtáson vagy legkésőbb 15 napon belül választ kell adni.

2./ A közmeghallgatás összehívására kizárólag írásbeli meghívóval kerülhet sor. A képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját, helyszínét, napirendjét tartalmazó meghívót legalább 15 nappal korábban közzéteszi a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.derecske.hu honlapon.

3./ A közmeghallgatásra meg kell hívni a polgármestert, a jegyzőt, az aljegyzőt, a nemzetségi önkormányzat képviselő-testületének tagjait, a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetőit.

 

II.3.2. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai, helye, ideje, nyilvánossága, döntései

II.3.2.1. Eljárási szabályok

 

A nemzetiségi önkormányzat testülete, működése

1./ A nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörök a nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg.

2./ A nemzetiségi önkormányzat testülete alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

 

Alakuló ülés

1./ A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülését a választást követő 15 napon belül kell összehívni. Az alakuló ülést a Helyi Választási Bizottság Elnöke hívja össze és a korelnök vezeti.

2./ Az eskü szövege

„Én ........................... (név) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti .......................... (nemzetiség megjelölése) nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a ............................. nemzetiség (nemzetiség megjelölése) érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.

(Az esküt tevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

3./  Az alakuló ülésen a nemzetiségi önkormányzat a testületének tagjai közül megválasztja az önkormányzat elnökét, elnökhelyettesét, megalkotja szervezeti és működési szabályzatát. Az elnök személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet. Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot.

 

Rendes ülés

 

1./ A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 4 ülést tart.

Az ülések helyszíne: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme.

 

2./ A képviselő-testület ülését tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni:

a) a képviselők több mint egynegyede (települési szint esetében legalább két képviselő) kezdeményezésére

b) a megyei kormányhivatal kezdeményezésére, amennyiben az indítvány tartalmazza a testületi ülés összehívásának indokát, napirendjét, pontos időpontját és helyszínét, továbbá

c) a közigazgatási szerv megkeresésére, amennyiben az indítvány a nemzetiségi önkormányzat egyetértésének, véleményének vagy állásfoglalásának beszerzésére irányul.

 

3./ A képviselő-testületi ülést a nemzetiségi önkormányzat elnöke írásbeli meghívóval hívja össze.

 

4./ A képviselő-testületi ülés meghívóját a napirendi pontok írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselő-testület tagjai és a meghívottak legalább 3 nappal az ülés előtt megkapják.

 

5./ A meghívónak tartalmazni kell az ülés helyének, kezdő időpontjának, napirendi pontoknak a megjelölését, és az előterjesztők nevét is.

 

6./ A képviselő-testület ülésére a tagokon kívül tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, vagy akiknek a meghívását az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja. Állandó meghívottak: jegyző vagy megbízottja.

 

7./ Szóbeli előterjesztést kivételesen, a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján lehet felvenni a napirendi pontok közé. Szóbeli előterjesztésnek kell tekinteni a képviselő-testületi ülés napján kiosztott írásos előterjesztést is. A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül sor.

 

8./ A képviselő-testület ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén e hatáskörét az elnökhelyettes gyakorolja.

 

Rendkívüli ülés

1./ A testület rendkívüli ülést tarthat szükség szerint halasztást nem tűrő, rendkívüli esemény vagy ok bekövetkezésére hivatkozással.

2.Rendkívüli ülésre az elnök a képviselő-testület tagjait telefonon hívja meg, s egyben tájékoztatja az ülés napirendjéről és az összehívás indokairól.

 

A testületi ülés rendje

 

1./ Az ülést az elnök hívja össze és vezeti.

 

2./ A képviselő-testület ülése nyilvános.

 

3./ A képviselő-testület zárt ülést tart a következő ügyekben: összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, vagyonnyilatkozati eljárás és fegyelmi büntetés kiszabása során.

A képviselő-testület zárt ülést tarthat a következő ügyekben: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.

A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene, illetve ha külön törvény az ügyet érintően a nyilvánosságot kizárja.

A zárt ülésen a települési nemzetiségi önkormányzat tagjai, a jegyző vagy megbízottja, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Az érintett meghívását törvény kötelezővé teheti.

 

4./ A települési nemzetiségi önkormányzat testülete akkor határozatképes, ha az ülésen a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők több, mint a fele jelen van. A határozatképesség megállapítása során a jelenlévő érintettet, a döntéshozatalból kizárt képviselőt, továbbá a be nem töltött képviselői helyet a jelenlévők létszámába be kell számítani. A javaslat elfogadásához egyszerű többséget igénylő döntés esetén a döntéshozatalnál jelenlévő, minősített többséget igénylő döntés esetén a megválasztott képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.

 

5./ A nemzetiségi önkormányzat testületének döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely más települési nemzetiségi önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt képviselő a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek minősül.

 

6./ A nemzetiségi önkormányzat testületi ülésére a területileg illetékes hatáskörrel rendelkező, jegyzőt, vagy annak megbízottját (a továbbiakban együtt: jegyző) meg kell hívni. A jegyző köteles jelezni a nemzetiségi önkormányzat testületének, illetőleg az elnöknek, ha döntéseiknél jogszabálysértést észlel.

 

7./ A képviselő-testületi ülés határozatképességét az ülés kezdetekor meg kell állapítani, és az ülés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

 

8./A képviselő-testületi ülésen 1 fő jegyzőkönyv-hitelesítőt kell kijelölni a képviselők közül egyszerű szótöbbséggel, aki az ülésről készült jegyzőkönyvet az elnökkel együtt írja alá.

 

9./ A tanácskozás rendjének fenntartása az ülést vezető feladata.

Az ülést vezető

a)         figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, valamint aki a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezéseket használ;

b)        megvonja a szót a hozzászólótól, ha a második felszólítás is eredménytelen volt; akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra;

c)         rendre utasítja azt, aki a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít;

d)        ismétlődő rendzavarás esetén, figyelmeztetés után a terem elhagyására kötelezheti a rendbontót, és a testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz arról, hogy az érintett személy a továbbiakban részt vehet-e a tanácskozáson.

 

A d) pont képviselővel szemben nem alkalmazható. 

 

10./ A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az ülés vezetője rendreutasítja a nyilvános ülésen megjelent állampolgárokat. Ismétlődő rendzavarás esetén, vagy ha olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az ülés vezetője az ülést határozott időre félbeszakíthatja, illetve bezárhatja.

 

Az ülést vezetőnek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, vagy azokkal vitába szállni nem lehet.

 

Döntéshozatal szabályai

 

1./ A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza. Az elnök név szerinti szavazást rendel el a jelenlévő képviselők több mint a felének kezdeményezésére. 

Zárt ülésen tárgyalt ügyekben titkos szavazás is tartható, a jelen lévő képviselők több mint a felének kezdeményezésére. 

 

2./ A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel (2 fő egybehangzó szavazata) dönt

a) szervezete és működése részletes szabályairól, 

b) a nemzetiségi önkormányzat elnevezéséről, jelképeiről, az általa képviselt nemzetiség ünnepeiről,

c) vagyonleltárát, törzsvagyona körét és a tulajdonát képező vagyon használatának szabályairól,

d) a használatába adott, tulajdonba vagy vagyonkezelésbe vett, egyéb módon rendelkezésére bocsátott állami vagy önkormányzati vagyon kezelésére, használatára, működtetésére vonatkozó szabályokról, továbbá e körben megköti a szükséges megállapodásokat,

e) gazdálkodó és más szervezet alapítását vagy az ezekben való részvételről,

f) önkormányzati társulás létrehozásáról vagy társuláshoz való csatlakozásról,

g) feladat- és hatáskör átvételéről más önkormányzattól.

 

A testületi ülés jegyzőkönyve

 

1./ A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet kizárólag magyar nyelven kell elkészíteni. A jegyzőkönyv közokirat.

A jegyzőkönyv tartalmazza

a) a testületi ülés helyét és

b) időpontját;

c) a megjelent nemzetiségi önkormányzati képviselők nevét, az ülésről történő távozásuk időpontját;

d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;

e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat;

f) az előterjesztéseket;

g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, illetve az ülésen elhangzottak lényegét;

h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;

i) a döntéshozatalban résztvevők számát;

j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát;

k) a jegyző vagy megbízottja jogszabálysértésre vonatkozó jelzését;

l) a szavazás számszerű eredményét;

m) a hozott döntéseket és

n) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat.

 

2./ A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a képviselő-testület által a képviselők közül kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A települési nemzetiségi önkormányzat elnöke a jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt munkanapon belül megküldi a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak, a helyi önkormányzat jegyzőjének, valamint a nyílt ülésről készület jegyzőkönyvet a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére.

 

3./ A települési nemzetiségi önkormányzat testületi ülésére készült előterjesztések és jegyzőkönyvek – a zárt ülésre készült előterjesztések és jegyzőkönyvek kivételével – nyilvánosak, azok megtekinthetők a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán vagy a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtárban. 

 

4./ A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. A zárt ülésen hozott képviselő-testületi határozat nyilvános.

A külön törvény szerinti közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. E jegyzőkönyv készítésére egyebekben a nyilvános ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok az irányadóak.

 

A testület döntése

1./ A testület döntéseit határozat formájában hozza.

2./ A határozatokat naptári évenként 1-gyel kezdődően, folyamatos sorszámmal az évszám és a testületi ülés időpontjának, majd a nemzetiségi önkormányzat rövidített nevének feltüntetésével kell jelölni.

3./ Az Önkormányzat határozatait helyben szokásos módon a www.derecske.hu honlapon kell kihirdetni. A kihirdetésről a Jegyző gondoskodik.

 

II.3.2.2. Kivonatok

II.3.2.2.1. 2019. évi kivonatok

2019. január

2019. február

2019. május

2019. augusztus

2019. október

2019. november

 

II.3.2.2.2. 2020. évi kivonatok

2020. február

2020. március

2020. május

2020. június

2020. július

2020. augusztus

2020. szeptember

2020. október

2020. december

 

II.3.2.2.3. 2021. évi kivonatok

2021. február

2021. május

2021. szeptember

2021. november

2021. december

 

II.3.2.2.4. 2022. évi kivonatok

2022. február

2022. május 30.

2022. június 29.

 

II.3.2.3. Képviselő-testületi meghívók

II.3.2.3.1. 2019. év

II.3.2.3.2. 2020. év

II.3.2.3.3. 2021. év

II.3.2.3.4. 2022. év

 

II.3.3. Jegyzőkönyvek

II.3.3.1. 2019. évi jegyzőkönyvek

2019. január 30.

2019. február 14.

2019. február 18.

2019. május 09.

2019. május 30.

2019. augusztus 06.

2019. október 10.

2019. október 22.

2019. november 05.

2019. november 27.

 

II.3.3.2. 2020. évi jegyzőkönyvek

2020. február 13.

2020. február 21.

2020. március 17.

2020. március 26.

2020. június 23.

2020. július 08.

2020. június 16.

2020. augusztus 10.

2020. szeptember 24.

2020. október 9.

 

II.3.3.3. 2021. évi jegyzőkönyvek

2021. szeptember 15.

2021. november 23.

2021. december 7. (közmeghallgatás)

2021. december 07.

 

II.3.3.4. 2022. évi jegyzőkönyvek

2022. február 14.

2022. május 30.

2022. június 29.

 

II.3.4. Nyilvános képviselő - testületi ülésre benyújtott előterjesztések

II.3.4.1. 2019. évi előterjesztések

2019. január 30.

2019. február 14.

2019. május 30.

2019. október 10.

2019. november 05.

 

II.3.4.2. 2020. évi előterjesztések

2020. február 13.

2020. március 26.

2020. május 12.

2020. június 10.

2020. július 08.

2020. július 16.

2020. szeptember 24.

2020. október 9.

2020. december 22.

 

II.3.4.3. 2021. évi előterjesztések

2021. február 15.

2021. február 19.

2021. május 31.

2021. december 07.

 

II.3.4.4. 2022. évi előterjesztések

2022. február 14.

2022. május 30.

2022. június 29.

 

III. Gazdálkodási adatok

III.1. Költségvetés

III.1.1. 2017. évi költségvetés 

III.1.2. 2018. évi költségvetés

III.1.3. 2019. évi költségvetés

III.1.4. 2020. évi költségvetés

III.1.5. 2021. évi költségvetés

III.1.6. 2022. évi költségvetés

 

III.2. Zárszámadás

III.2.1. 2015. évi zárszámadás

III.2.2. 2016. évi zárszámadás 

III.2.3. 2017. évi zárszámadás

III.2.4. 2018. évi zárszámadás

III.2.5. 2019. évi zárszámadás

III.2.6. 2020. évi zárszámadás

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés